Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN
MIJNTANDENBORSTEL.NL
NIEUWSTRAAT 34E 5521CC EERSEL

Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en mijnTandenborstel.nl tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door mijnTandenborstel.nl uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en mijnTandenborstel.nl.

 

Totstandkoming overeenkomst

 1. Tussen mijnTandenborstel.nl en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van mijnTandenborstel.nl accepteert middels het volledig en correct invullen van het door mijnTandenborstel.nl beschikbaar gemaakte formulier.
 2. Prijs
  1. nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten te wijzigen. Dat mag eens per jaar met een maximum van 5%.
  2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door mijnTandenborstel.nl wordt vermeld bij uitgifte.
  3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
  4. nl kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 3. Betaling
  1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door mijnTandenborstel.nl aangeboden betalingsmogelijkheden.
 4. Levering, levertijd en uitvoering
  1. De kleur van het product kan afwijken van de foto op de website.
  2. Levering van het pakket van de Besteller geschiedt op kosten van mijnTandenborstel.nl op het bij de bestelling opgegeven adres.
  3. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
  4. Bestellingen worden afgeleverd binnen een tot drie werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL of Sandd in het betreffende gebied bezorgt. mijnTandenborstel.nl biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
  5. Besteller is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt, omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal mijnTandenborstel.nl de bestelling na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de kosten in rekening brengen.
 5. Herroeping
  1. Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
  2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Net als dat de Besteller zou doen in een winkel. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product* met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan mijnTandenborstel.nl retourneren conform de door mijnTandenborstel.nl gegeven instructies. *Herroepingsrecht geldt alleen voor het eerst ontvangen pakket.
  3. Het retourneer adres is: Nieuwstraat 34E 5521CC EERSEL.
  4. De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
  5. Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal mijnTandenborstel.nl de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Besteller terugbetalen.
 6. Gegevensbescherming
  1. De door Besteller aan mijnTandenborstel.nl verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 7. Garantie en aansprakelijkheid
  1. nl garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door mijnTandenborstel.nl verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 8. Wijzigingen
  1. nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 9. Ontbinding
  1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft mijnTandenborstel.nl de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door mijnTandenborstel.nl gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; mijnTandenborstel.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
 10. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op alle verbintenissen tussen mijnTandenborstel.nl en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

De Arrondissementsrechtbank te ’s Hertogen Bosch is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen mijnTandenborstel.nl en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.